Όροι Χρήσης


 1. Προοίμιο

  O Ιστότοπος “www.vasiliadis-books.gr” είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η Εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικές Εκδόσεις Βασιλειάδη ΕΕ», που εδρεύει στην οδό Μιχαλακοπούλου 142 στην Αθήνα. 

  Προκειμένου να πλοηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο καθώς και τις υπηρεσίες που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, καλείστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης και εν συνεχεία να δηλώσετε ότι τους αποδέχεστε, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνάκι «Αποδέχομαι». Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλώ μην πλοηγήστε και μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και διαφοροποίησης του παρόντος Ιστότοπου και του περιεχομένου του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θεωρήσει απαραίτητο, ενημερώνοντας σχετικά τους επισκέπτες/χρήστες μέσω της ανάρτησης των τροποποιημένων όρων και του περιεχομένου στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν πάντοτε να ελέγχουν προηγουμένως για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και εφόσον τις αποδέχονται, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνάκι “Αποδέχομαι”, συνεχίζουν την πλοήγησή τους και χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από την πλοήγηση και χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτού, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής Νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).

  Οι επισκέπτες/χρήστες της δικτυακής τοποθεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ειδικότερα, οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού, λοιπών τεχνολογικών μέσων και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτών, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

  Σημείωση: Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

  Επιτρεπόμενη Ηλικία Χρηστών: Για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που σας προσφέρονται θα πρέπει να προκύπτει η ρητή σας δήλωση ότι είστε άνω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών θα πρέπει να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Εκείνοι οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα, οφείλουν να προστατεύουν τους ανηλίκους από το να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν Ιστότοπους οι οποίοι απευθύνονται σε ενηλίκους και προς τούτο είναι οι μόνοι υπεύθυνοι.

  Ορισμοί

  Προσωπικά Δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

  Περιορισμός Ευθύνης

  Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ότι η πλοήγηση και χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τηλεφωνικό, τηλεπικοινωνιακό ή άλλου είδους κόστος τυχόν προκύψει. Η Εταιρεία βασίζεται σε άλλους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι δικτύου, κέντρα δεδομένων, πάροχοι τηλεπικοινωνιών) για να σας διαθέσει τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες του. Παρ’ ότι η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να σας παρέχει ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών, δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι η λειτουργία τους θα είναι αδιάλειπτη. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημίες που τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων ή σφαλμάτων του Ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του που οφείλονται στους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

  Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

  Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τον όγκο του Διαδικτύου, η Εταιρεία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική, επακόλουθη) τυχόν προκληθεί σε εσάς από ή εξ’ αφορμής της πλοήγησης και χρήσης του δικτυακού τόπου.

  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά σας και για όποια, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεδομένα, κείμενα, αρχεία, πληροφορίες, ονόματα χρήστη, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, προφίλ, αποσπάσματα ήχου και εικόνας, ήχους, μουσικά έργα, έργα με συγγραφικά δικαιώματα, εφαρμογές, συνδέσμους και όποιο άλλο περιεχόμενο ή υλικό υποβάλλετε, αναρτάτε ή προβάλλετε στον Ιστότοπο ιστοσελίδα ή μέσω αυτού. Το περιεχόμενο που υποβάλλετε, αναρτάτε ή προβάλλετε στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού λογίζεται ως μη εμπιστευτικό και απαλλαγμένο από κάθε είδους δικαίωμα. Ως εκ τούτου, και σε περίπτωση που δεν το διαγράψετε/κατεβάσετε από τον Ιστότοπο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, αντιγράφει, αναπαράγει, εμφανίζει, διανέμει, δημοσιεύει ή/και μεταδίδει, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, μέσω του Ιστότοπού της, εκτός εάν ρητά εναντιωθείτε προς τούτο αποστέλλοντάς μας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο privacy@vasiliadis-books.gr.

  Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο που υποβάλλετε, αναρτάτε ή προβάλλετε στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού. Αποδέχεστε ότι έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσετε πλήρως την Εταιρεία για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει με τρίτους εξαιτίας του περιεχομένου που έχετε υποβάλλει, αναρτήσει ή προβάλλει στο δικτυακό τόπο ή μέσω αυτού.

  Παρότι η Εταιρεία έχει πάρει τα μέγιστα δυνατά μέτρα, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία από τους κινδύνους του Διαδικτύου. Ρητά αναγνωρίζετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες Διαδικτύου είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση σας και γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση με ευθύνη της Εταιρείας.

  Εγγραφή στο Δικτυακό Τόπο και Υποχρεώσεις Χρηστών

  Προκειμένου να γίνετε μέλη της κοινότητας του παρόντος δικτυακού τόπου και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, απαιτείται η εγγραφή σας μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού.

  Σας ενημερώνουμε ότι δεν επιτρέπεται η δημιουργία περισσοτέρων του ενός προσωπικών λογαριασμών. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό στον δικτυακό τόπο μέσω μη εξουσιοδοτημένων μέσων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης αυτοματοποιημένης συσκευής, λειτουργικού κώδικα (script), διαδικτυακού ρομπότ (bot), ή προγραμμάτων spider, crawler ή scraper.

  Η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού παρέχει, κυρίως, τις ακόλουθες δυνατότητες:

   • ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
   • αγοράς προϊόντων,
   • συμμετοχής σε διαγωνισμούς,
  • λήψης ενημερωτικών δελτίων («newsletters»).

  Για να προβείτε στη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, καλείστε προηγουμένως να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνάκι “Αποδέχομαι”. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε ενήλικας (ηλικία τουλάχιστον 18 ετών).

  Προκειμένου να εγγραφείτε στον δικτυακό τόπο, καλείστε να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα όπως αυτά απαιτούνται κάθε φόρα.

  Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στον Ιστότοπο, η Εταιρεία σας αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης («Email Επιβεβαίωσης»), ώστε να σας γνωστοποιήσει ότι έχει γίνει δεκτή η εγγραφή σας.

  Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του κωδικού σας για τον προσωπικό σας λογαριασμό στον δικτυακό τόπο. Εάν πιστεύετε ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει παραβιάσει τον κωδικό του προσωπικού σας λογαριασμού και προβαίνει σε ενέργειες ερήμην σας, πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν αποστέλλοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο privacy@vasiliadis-books.gr.

  Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε εισάγει στον Ιστότοπο και συμφωνείτε να τα διατηρείτε και να τα ενημερώνετε επιμελώς ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Για την εγκυρότητα των Προσωπικών Δεδομένων που έχετε εισάγει στον δικτυακό τόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγετε και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς.

  Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό σας λογαριασμό (user account). Συμφωνείτε δε να ειδοποιείτε άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

  Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου οφείλετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να μην προβαίνετε σε πράξεις και παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση του.

  Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου ευθύνεστε αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και την τυπική έξοδο σας από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των εγγεγραμμένων χρηστών του δικτυακού τόπου να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει διαδικασίες επαλήθευσης και ασφάλειας σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από πλευράς σας. Εάν η Εταιρεία έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας ή/και κατά τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών της δικτυακής τοποθεσίας παραβιάζουν ή είναι πιθανό να παραβιάσουν οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των παρόντων Όρων Χρήσης, η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού στον δικτυακό τόπο.

  Οι υπηρεσίες που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστότοπου, προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση των υπηρεσιών/προϊόντων αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή γενικά η οικονομική τους εκμετάλλευση, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη δικτυακή τοποθεσία (web harvesting).

  Η χρήση από πλευράς σας των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν εμποδίζει την Εταιρεία από το να επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιούν επίσης τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό σας στον δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο privacy@vasiliadis-books.gr. Τα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε εισάγει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον δικτυακό τόπο θα τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

  Το δικαίωμα απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού στο δικτυακό τόπο δεν θα βλάψει κανένα άλλο δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή/και αποκατάστασης που μπορεί να έχει η Εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων και ευθυνών σας που προϋπήρχαν της απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ μεσολαβητή με σκοπό να αποκρύψει τη χρήση περισσότερων του ενός λογαριασμών ή εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης κακόβουλα παρεμβαίνει, επηρεάζει δυσμενώς, αναστέλλει ή διακόπτει την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου ή/και των υπηρεσιών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

  Τα δεδομένα του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση μακροχρόνιας αδράνειας του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας (δεν έχετε κάνει login στον λογαριασμό σας για παραπάνω από δυο (2) χρόνια), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο λογαριασμός θα απενεργοποιείται και τα  σχετιζόμενα με αυτόν Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται.

  Κανόνες Χρήσης του Δικτυακού Τόπου

  Θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies του Ιστότοπου καθώς και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ενθαρρύνετε ή να διευκολύνετε την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου, της Πολιτικής για τα Cookies καθώς και της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των κανόνων Διεθνούς Δικαίου.

  Κατά την πλοήγηση ή/και χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, οφείλετε να συμπεριφέρεστε κόσμια, ευγενικά και διακριτικά, απαγορευμένης ρητά της υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Νetiquette).

  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Δηλώνετε ότι δεν θα προβείτε στη συλλογή ή/και χρήση των κωδικών πρόσβασης άλλων εγγεγραμμένων χρηστών στον δικτυακό τόπο. Απαγορεύεται να εγκαταστήσετε και να προωθήσετε, με οποιονδήποτε τρόπο, μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

  Απαγορεύεται να εγκαταστήσετε, προωθήσετε ή/και διαθέσετε περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή επηρεάσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Ιστότοπου ή να εμποδίσετε, έστω και να προσπαθήσετε να εμποδίσετε, άλλους επισκέπτες, χρήστες ή/και τρίτους να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

  Δεν σας επιτρέπεται να επιτρέψετε και σε οποιονδήποτε τρίτο: (i) έστω και την προσπάθεια αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προγραμμάτων framing ή mirroring, αναδημοσίευσης, λήψης, απεικόνισης, μετάδοσης ή διανομής του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων από ή μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσιών, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιονδήποτε τρόπο, (ii) τη χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, spider, εφαρμογής έρευνας ή ανάκτησης ιστοσελίδων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής για αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή indexing για οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή είναι απενεργοποιημένο, (iii) την απόπειρα για reverse compiling, reverse engineering ή με άλλο τρόπο να αλλοιώσει το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από ή μέσω του Ιστότοπου.

  Κατά την πλοήγηση ή/και χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, δηλώνετε, συμφωνείτε και συνομολογείτε ότι:

   • δεν θα προσβάλλετε την προσωπικότητα τρίτων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποστέλλοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, και δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που συνιστά άμεση ή έμμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη, χρήστη ή και τρίτο,
   • δεν θα δημοσιεύετε ή μεταδίδετε οποιοδήποτε πορνογραφικό, άσεμνο, ανίερο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου,
   • δεν θα αποκαλύπτετε πληροφορίες δικές σας ή τρίτων που περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου,
   • δεν θα παραπλανήσετε οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη, χρήστη ή και τρίτο προωθώντας εν γνώσει σας ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες,
   • δεν θα δημοσιεύετε υλικό που θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,
   • οι πράξεις και οι παραλείψεις σας δεν θα βρίσκονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη,
   • οι πράξεις και οι παραλείψεις σας δεν θα παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα Προσωπικά Δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή τρίτων,
   • οι πράξεις και οι παραλείψεις σας δεν θα προξενούν βλάβη, άμεσα ή έμμεσα, σε κανέναν ανήλικο, και
  • δεν θα παραπλανήσετε ή ζημιώσετε με κανέναν τρόπο την εταιρεία

  Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία, με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να διαγράψει περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

  Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν προορίζεται ή θεωρείται ότι θεμελιώνει οποιονδήποτε συνεταιρισμό ή κοινοπραξία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία ή ορίζει το ένα μέρος ως αντιπρόσωπο του άλλου μέρους, ούτε εξουσιοδοτεί το ένα μέρος να δεσμεύεται για λογαριασμό του άλλου μέρους.

  Η Εταιρεία μπορεί ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα να προσθέτει, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας της, ακόμα και να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την πρόσβαση στον Ιστότοπο, δίχως να έχει την υποχρέωση παροχής προηγούμενη ειδοποίησης προς εσάς.

  Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική για τα Cookies καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

  Cookies

  Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που έχουν σταλεί από εμάς στον υπολογιστή σας ή στη συσκευή σας, στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όταν επισκεφθείτε τον Ιστότοπο μας, και δεν λαμβάνουν γνώση ούτε προκαλούν βλάβη οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε, και προωθούμε τις υπηρεσίες μας. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουμε στοιχεία σας που εμπίπτουν στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα cookies μας βοηθούν να θυμηθούμε ποιος είστε και άλλες πληροφορίες σε σχέση με τις επισκέψεις σας. Μπορούν να βοηθήσουν στην παράθεση πληροφοριών σε έναν ιστότοπο με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.

  Η χρήση ενημερωτικών cookies (τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη) είναι αυστηρώς περιορισμένη στο να μεταφέρει ενημερωτικά αναγνωριστικά (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς προερχόμενους από τον διακομιστή) που είναι αναγκαία ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση στον Ιστότοπο. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν σε περιπτώσεις όπως στο να θυμηθείτε ξανά το όνομα χρήστη σας για την επόμενη επίσκεψη, στο να καταλάβουμε πώς επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας, και στο να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας βάσει αυτών τον πληροφοριών και στο να μην επιτρέπουμε την απόκτηση των προσωπικών αναγνωριστικών δεδομένων από τρίτους.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική μας σε σχέση με τα Cookies.

  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ευρεσιτεχνιών, ονόματος χώρου (domain name), κώδικα λογισμικού, λογισμικού (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets» και δεσμών ενεργειών), μεταγλώττιση λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, διαδραστικών εφαρμογών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις.

  Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε έναν απλό, προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της Εταιρείας ή τρίτων.

  Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με τον Ιστότοπο («λογισμικό»), δεν συνιστά κανενός είδους δικαιώματός σας επί του λογισμικού. Οφείλετε να παραλείπετε οποιαδήποτε πράξη αντιγραφής, μετάφρασης, αλλοίωσης, απομίμησης, ή προσβολής του λογισμικού και του περιεχομένου του, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και γενικά οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.

  Με το παρόν η Εταιρεία σας παραχωρεί μη αποκλειστική, προσωποπαγή, ανεκχώρητη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του λογισμικού, η οποία θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου ανήκει στην Εταιρεία.

  Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στη δικτυακή τοποθεσία, θα θεωρείται (και η Εταιρεία θα το εξομοιώνει ως) μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη του Ιστότοπου. Υποχρεούστε να αποκαταστήσετε κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί η Εταιρεία λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης του δικτυακού τόπου.

  Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

  Δεν απαιτείται να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα για την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο. Καλείστε όμως να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στον δικτυακό τόπο ή να κάνετε κάποια αγορά ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον δικτυακό τόπο ή για περιορισμό της επεξεργασίας τους ή/και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία τους καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων αυτών. Σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο privacy@vasiliadis-books.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας (Data Controller) δεσμεύεται ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και της εφαρμοστικής αυτών ελληνικής νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

  Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει σε τρίτους τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγετε στον δικτυακό τόπο, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.

  Εκτός από τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συλλέγονται αυτόματα τεχνικά δεδομένα στους διακομιστές της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στη δικτυακή τοποθεσία. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόματες μεθόδους μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες από cookies, ο πάροχος υπηρεσιών του Διαδικτύου, η γλώσσα, η ζώνη ώρας και η τοποθεσία σας μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας). Δυνάμεθα να συλλέξουμε πληροφορίες, ακόμη και όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες, υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο με το δικτυακό μας τόπο.

  Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς επεξεργάζονται από ασφαλή διακομιστή που βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εταιρεία δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων (Data Processors), καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών του Ιστοτόπου. Η Εταιρεία εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων σας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα Δεδομένα σας ενδέχεται να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

  Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αλλαγής στην ιδιοκτησία της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πώλησης, απορρόφησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής ελέγχου ή εξαγοράς των υλικών ή/και άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε τρίτο/α μέρος/μέρη (φυσικό/ά ή νομικό/ά πρόσωπο/α) καθώς και σε περίπτωση αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της Εταιρείας, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε, διαβιβάσουμε,  μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε, εκχωρήσουμε ή παραχωρήσουμε, εν όλω ή εν μέρει τα Δεδομένα σας, αφότου προηγουμένως σας ενημερώσουμε σχετικά και λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό.

  Πραγματοποίηση Παραγγελίας

  Έχοντας επιλέξει τα επιθυμητά προϊόντα από το δικτυακό τόπο, πατώντας “Προσθήκη στο καλάθι”, μεταβαίνετε στο “Ταμείο”. Στο σημείο αυτό είτε μπορείτε να κάνετε την αγορά σαν επισκέπτης και να καταχωρήσετε τα απαιτούμενα δεδομένα στα αντίστοιχα πεδία, είτε να κάνετε εισαγωγή (Login) στο λογαριασμό σας, οπότε τα πεδία θα είναι προ-συμπληρωμένα. Στη συνέχεια επιλέγετε τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής (ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής ενδέχεται να μεταβείτε στη σελίδα της Viva Payments). Για την καταχώρηση μιας παραγγελίας θα πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του δικτυακού τόπου, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα τετραγωνάκια. Με την καταχώρηση της παραγγελίας σας, δηλώνεται ρητά ότι παραχωρείτε τη συγκατάθεσή σας έτσι ώστε τα απαραίτητα Προσωπικά σας Δεδομένα να μεταφερθούν και στα συνεργαζόμενα Τρίτα Μέρη για την διεκπεραίωση της αποστολής της παραγγελίας.

  Διαθεσιμότητα Βιβλίων και Χρόνοι Παραλαβής – Παράδοσης

  Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

  Για περισσότερες πληροφορίες για τη Διαθεσιμότητα των Βιβλίων και Χρόνους Παραλαβής – Παράδοσης, παρακαλώ μεταβείτε στο: http://www.vasiliadis-books.gr/books-availiability-delivery-time-terms/

  Αποστολή Παραγγελιών

  Για πληροφορίες σχετικά με τη αποστολή και το κόστος παράδοσης εντός Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο, παρακαλώ μεταβείτε στο: http://www.vasiliadis-books.gr/delivery-terms/

  Ακύρωση Παραγγελιών

  Η Εταιρία δηλώνει ότι καμία ακύρωση παραγγελίας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

  Ασφάλεια Συναλλαγών

  Αναγνωρίζουμε τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

  Η πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας. Η Εταιρεία δεν θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας (όπως αριθμός κάρτας, όνομα κατόχου, CVV κτλ.). Για την πληρωμή της παραγγελίας, σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της Viva Payments χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται από εσάς με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης στη Viva Payments μέσω των συστημάτων ασφαλών συναλλαγών αυτής.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες μεταβείτε στο: http://www.vasiliadis-books.gr/transaction-security/

  Σύνδεσμοι στον Ιστότοπο

  Στον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, ενδέχεται να υπάρχει περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων μερών και πηγές που παρέχονται από τρίτους, υπηρεσίες διαδικτύου ή λειτουργίες, χαρακτηριστικά, σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους και σε υπηρεσίες τρίτων.

  Παρόλο που ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους καθώς την αποκλειστική, αστική και ποινική ευθύνη, για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους φέρουν οι τρίτοι αυτοί δικτυακοί τόποι.

  Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες/εφαρμογές οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

  Η Εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, YouΤube) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της πλοήγησης και χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με την παρούσα δικτυακή τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον ευθύνη.

  Παραβίαση των Όρων Χρήσης

  Απαγορεύεται η παραβίαση ή η προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας του Ιστότοπου, των υπηρεσιών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

  Η παραβίαση των Όρων μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, να οδηγήσει σε τερματισμό του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για όλων των ειδών τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχετε και ότι χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, τις υπηρεσίες που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού με δική σας ευθύνη. Εάν παραβιάσετε το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων, ή με άλλο τρόπο δημιουργήσετε τυχόν κίνδυνο ή εκθέσετε νομικά την Εταιρεία, μπορούμε να σταματήσουμε την παροχή πρόσβασης, ολική ή μερική, στον Ιστοτόπο, τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

  Η παραβίαση του ως άνω αναφερόμενου κανόνα ασφαλείας δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική δίωξη. Η Εταιρεία θα διερευνήσει τα γεγονότα που πιθανώς σχετίζονται με την παραβίαση και δύναται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές που σχετίζονται με παραβάσεις τέτοιου είδους. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και θα συμμορφωθεί με οιαδήποτε δικαστική εντολή για τον εντοπισμό του παραβάτη.

  Κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσετε την Εταιρεία και κάθε συνεργάτη, συνέταιρο ή/και συνεργαζόμενη εταιρεία αυτής για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ίδια την Εταιρεία ή/και στους συνεργάτες, συνεταίρους ή/και στις συνεργαζόμενες εταιρείες αυτής, εξαιτίας της παράνομης χρήσης ή/και κατάχρησης του Ιστότοπου, των υπηρεσιών ή των εφαρμογών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

  Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους, συμφωνείτε να διαφυλάξετε πλήρως την Εταιρεία καθώς και τους συνεργάτες, συνεταίρους ή/και τις συνεργαζόμενες εταιρείες αυτής ανέπαφες από οποιοδήποτε αδίκημα, αξίωση ή απαίτηση και να επιβαρυνθείτε με τυχόν δικαστικά και νομικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παραβίαση του περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς ή/και την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών κατά τη χρήση ή/και περιήγησή σας στον Ιστότοπο.

  Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

  Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εσάς και της Εταιρείας, θα πρέπει να προηγηθεί προσπάθεια διευθέτησής της σε φιλικό επίπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετικές αξιώσεις μπορούν να εγερθούν εντός των νόμιμων προθεσμιών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης τυχών διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο. Εάν εγείρετε αξίωση εναντίον της Εταιρείας που αφορά όμως δική σας πράξη ή παράλειψη, περιεχόμενο ή πληροφορίες που εσείς έχετε παράσχει στην Εταιρεία, δηλώνετε ότι θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε την Εταιρεία από όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις και ότι θα αποκαταστήσετε κάθε είδους ζημίας, απώλεια που τυχόν έχει υποστεί τόσο η ίδια η Εταιρεία όσο και οι συνεργάτες και συνεταίροι αυτής και ότι θα καταβάλλεται εντόκως τυχόν έξοδα στα οποία η Εταιρεία έχει ήδη κάνει (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της αξίωσης που εγέρθηκε εσφαλμένα κατά ημών. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρη ή μη εφαρμοστέα, συμφωνείτε ότι το τμήμα της διάταξης αυτής θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

  Επικοινωνία

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα και για οτιδήποτε επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταγγείλετε. Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για να υποβάλλετε αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον παρόντα Ιστότοπο, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης στην επεξεργασία τους, πρόσβασης σε αυτά καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο privacy@vasiliadis-books.gr.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 64 75 600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.